Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWalne zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty korporacyjne dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana Statutu Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie akcji,
 • łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz
 • upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.

Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Regulamin Walnego gromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.impexmetal.com.pl

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting