Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujNumer projektu: POIR.01.02.00-00-0298/16

Tytuł Projektu: Opracowanie wysokozaawansowanej technologii produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych HSAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0298/16
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020
Program Sektorowy INNOMOTO
Oś priorytetowa 1: Wsparcie działań B+R prowadzonych przez Przedsiębiorstwa
Działanie 1.2. Sektorowe Programy B+R
Wartość projektu: 18 316 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 264 587,50 PLN
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2019
 
Cele i planowane efekty projektu:
 
Celem głównym projektu jest opracowanie i w konsekwencji wdrożenie wysokozaawansowanej technologii produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych HSAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • realizację czterech etapów badawczych – osiągnięcie zakładanych kamieni milowych;
  • opracowanie składów chemicznych poszczególnych warstw i przeprowadzenie prób odlewania, walcowania przygotowanych pakietów,
  • przebadanie w warunkach laboratoryjnych opracowanych wariantów składników taśm wielowarstwowych,
  • zaprojektowanie i budowę linii demonstracyjnej rozkroju wzdłużnego dedykowanej dla taśm wielowarstwowych zapewniającej wysoką jakość wyrobu gotowego (jakość powierzchni, jakość krawędzi cięcia, jakość nawinięcia);
  • osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej;
  • uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych, odporności korozyjnej, wymaganej formowalności, lutowalności nowego wyrobu, poprzez opracowanie właściwych składów chemicznych oraz opracowanie parametrów procesu technologicznego.
 
 
Okres realizacji projektu ustala się na:
 
  • rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2017
  • zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019
 
 
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt - WIELOWARSTWOWA TAŚMA PLATEROWANA ZE STOPU HSAA-P30 do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła oraz TECHNOLOGIA PRODUKCJI TAŚM WIELOWARSTWOWYCH.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting