polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujPiotr Szeliga

Piotr Szeliga

 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Szeliga nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


Studia podyplomowe

  • Stockholm University/Stockholm International Banking Institute


Języki obce

  • Język angielski znajomość biegła w mowie i piśmie


Przebieg kariery zawodowej

  • 2012: obecnie Prezes Zarządu Boryszew S.A.
  • 2007 - 2012: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Impexmetal S.A.
  • 2003 - 2007: Dyrektor Finansowy ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektor ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy, Impexmetal S.A.
  • 2006: Dyrektor ds. Rachunkowości, p.o. Dyrektora Finansowego Boryszew S.A., Doradca ds. Kontroli Zarządczej, Boryszew S.A.
  • 2000 - 2003: Kontroler Finansowy, ce-market.com S.A
  • 1996 - 2000: Experienced Senior Consultant – Kierownik Projektów, Arthur Andersen Sp. z o.o.


Dodatkowe istotne funkcje i uprawnienia

  • Funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM Silesia S.A., FŁT Polska Sp. z o.o., Baterpol S.A., FLT and Metals Ltd.
  • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting