Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe Impexmetal SA

2017 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 286 657 578 316    
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
22 270 68 390    
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
25 631 71 028    
Zysk (strata) netto 20 453 61 619    
Aktywa razem 1 685 361 1 695 634    
Zobowiązania długoterminowe 231 178 192 825    
Zobowiązania krótkoterminowe 325 713 331 852    
Kapitał własny 1 128 470 1 170 957    
Kapitał zakładowy 94 661 94 661    
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
190 001 000 189 940 000    
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
5,94 6,16    
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting