Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujAudyt energetyczny w Impexmetal S.A.

OGŁOSZENIODAWCA
 
Impexmetal S.A. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa
tel. 22 658 60 00; fax. 22 620 05 44 e-mail: info@impexmetal.com.pl
Adres korespondencyjny: Impexmetal S.A. Aluminium Konin ul. Hutnicza 1 62-510 Konin
tel. 63 247 44 22; fax. 63 247 47 86
 
ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2015 na: przeprowadzenie audytów energetycznych w Impexmetal S.A.
 
I. Zakres wykonania usługi obejmuje:
 1. audyt energetyczny procesów technologicznych Ogłoszeniodawcy, w tym:
  • topienie wsadu (aluminium),
  • odlewanie, cięcie i frezowanie wlewków,
  • podgrzewanie bloków,
  • walcowanie na gorąco i zimno,
  • obróbki cieplnej wyrobów i półwyrobów,
  • obróbki wykańczającej w tym obróbki mechanicznej.
  • produkcja wody obiegowej chłodniczej na cele produkcyjne
  • produkcja sprężonego powietrza na cele produkcyjne
z uwzględnieniem wykorzystania energii elektrycznej i innych mediów w wymienionych procesach technologicznych;
 1. audyt energetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) u Ogłoszeniodawcy, takich jak: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć wody grzewczej, sieć sprężonego powietrza, sieć wody pitnej, sieć gazowa, sieć wody chłodniczej.
 2. audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu  u Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych źródeł.
 
Ogłoszeniodawca oczekuje trzech opracowań dotyczących pkt. 1, 2 i 3 zakresu usługi, które każdorazowo powinny zawierać:
 • cel i zakres audytu,
 • opis techniczny obiektów i procesów,
 • ocenę lub analizę aktualnego stanu,
 • proponowane rozwiązania ulepszające,
 • wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji,
 • oczekiwane efekty ekologiczne, rzeczowe i ekonomiczne.
i jednocześnie spełnią wymogi dotyczące audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej zawarte w projekcie nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
 
II. Warunki udziału w przetargu:
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (z tego przynajmniej jeden w przedsiębiorstwach hutniczych) lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali oraz wykazanie się referencjami i odpowiednią kadrą inżynierską.
Kryterium formalnym dopuszczenia ofert do procesu oceny będzie ocena wiarygodności ekonomicznej Oferenta przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty finansowe.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Audyt energetyczny“ w siedzibie Ogłoszeniodawcy w Impexmetal S.A. (adres korespondencyjny) w terminie do dnia 31.07.2015 r.
Ogłoszeniodawca udostępnia do wglądu posiadaną dokumentację techniczną w zakresie ww. 3 obszarów w siedzibie w Impexmetal S.A. (adres korespondencyjny) w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie od daty ukazania ogłoszenia do 30.07.2015 r. Informacje nie uwzględnione w posiadanej przez Ogłoszeniodawcę dokumentacji, a niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, będą musiały zostać pozyskane w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wykonawcę.
 
Do oferty należy załączyć:
 • ofertę cenową całkowitą i w rozbiciu na poszczególne zakresy ujęte w ogłoszeniu,
 • listę referencyjną projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne,
 • wykaz zleceń tożsamych z przedmiotem ogłoszenia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat w zakładach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali wraz z referencjami,
 • wykaz kadry inżynierskiej dedykowanej i zdolnej do realizacji audytu energetycznego,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą rozpatrywane.
Ogłoszeniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2015r. o godzinie 15.00.
Termin wykonania usługi opracowania audytu upływa z dniem 20 listopada 2015 r.
 
Ogłoszeniodawca powiadomi Oferentów o wyniku przetargu pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za datę rozstrzygnięcia przetargu uważa się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu z przetargu do 17.08.2015r.
 
III. Kryteria wyboru ofert:
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 
Nazwa kryterium Waga [%]
Cena (PLN, netto) 60 %
Doświadczenie
(wartość zleceń zrealizowanych w przedsiębiorstwach hutniczych lub zakładach produkcyjnych związanych z przetwórstwem metali  w przeciągu 3 ostatnich lat, określona na podstawie wykazu zleceń)
20 %
Udział w pozyskaniu wsparcia
(wartość projektów, dla których w oparciu o audyt energetyczny przeprowadzony przez Oferenta, pozyskano finansowanie zewnętrzne w postaci pomocy publicznej lub świadectw efektywności energetycznych, określona na podstawie referencji)
20 %
 
 Punkty przyznawane za podane w pkt III kryteria będą liczone według następujących wzorów
 
Nazwa kryterium Wzór
Cena [P] liczba punktów = (Pmin/Pof ) * 100 * waga
gdzie:
- Pmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Pof - cena podana w ofercie
Doświadczenie [D] liczba punktów = (Dof/Dmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Dof - wartość podana w ofercie
- Dmax - wartość najwyższa spośród badanych ofert
Udział w pozyskaniu wsparcia [W] liczba punktów = (Wof/Wmax ) * 100 * waga
gdzie:
- Wof - wartość podana w ofercie
- Wmax - wartość najwyższa spośród wszystkich ofert
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w trzech wskazanych kryteriach.
 
IV. Kontakt
 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
 • w zakresie technologicznym:  Karol Danielewicz, tel. 63 247 44 38, kom. 695-107-204
 • w zakresie budowlanym:        Krzysztof Urbaniak, tel. 63 247 44 54, kom. 695-107-060
 
V. Uwagi
 
Ogłoszeniodawca. zastrzega sobie prawo do:
 1. swobodnego wyboru ofert oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami lub oferentem,
 2. zawarcia umowy na wykonanie części zakresu usługi,
 3. zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert,
 4. unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Do pobrania załącznik zawierajacy:
 1. Formularz Ofertowy;
 2. Karta oceny formalnej;
 3. Karta oceny merytorycznej;
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting