*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujStruktura akcjonariatu

Impexmetal SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 24 czerwca 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.000,00 tys. PLN i dzieli się na 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 gr. każda.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poniżej akcjonariat Impexmetal S.A.
 

akcjonariusze

liczba akcji

udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

udział

w ogólnej liczbie głosów

Boryszew S.A. i podmioty zależne (*)

124 011 000

65,27%

124 011 000

65,27%

(w tym Impexmetal S.A. (**)

201 000

0,11%

201 000

0,11%

Pozostali akcjonariusze

65 989 000

34,72%

65 989 000 34,72%

Wszystkie akcje/głosy

190 000 000

100,00%

190 000 000

100,00%

 

(*)  Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi zgodnie z zawiadomieniem z 25.07.2018 roku posiadał 124.011.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 65,27% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 65,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(**)  Impexmetal S.A. posiada 201 0000 sztuk akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych, Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


 

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting