Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujStruktura akcjonariatu

Impexmetal SA jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 24 czerwca 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.000,00 tys. PLN i dzieli się na 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 gr. każda.

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poniżej Akcjonariat Impexmetal S.A.
 

akcjonariusze

liczba akcji

udział

w kapitale zakładowym

liczba głosów

udział

w ogólnej liczbie głosów

w tym Boryszew S.A. i podmioty zależne (*)

122 932 425

61,5%

122 932 425

61,5%

w tym Impexmetal S.A. (**)

10 060 000

5,0%

10 060 000

5,0%

Pozostali akcjonariusze

77 067 575

38,5%

77 067 575

38,5%

Wszystkie akcje/głosy

200 000 000

100,00%

200 000 000

100,00%

 

(*)  Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi zgodnie z zawiadomieniem z 12.10.2017 roku posiadał 122.932.425 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 61,47 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 61,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

(**)  zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22.05.2017 (akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych Impexmetal S.A. z akcji własnych nie wykonuje prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).


 

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting